Uputa za popunjavanje obrazaca TZ 2 za 2022. godinu

Uputa za popunjavanje obrasca TZ 2 s rokom predaje do 15. siječnja 2022.


Poštovani iznajmljivači, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, podsjećamo Vas na zakonsku obvezu slanja TZ 2 obrasca nadležnoj Poreznoj upravi, najkasnije do 15. siječnja 2022. godine.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE SU SLIJEDEĆE:
Šifra grada: 103
Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022.
Upisati ukupan broj osnovnih kreveta i navesti iznos od 45,00 kuna po osnovnom krevetu. Ako imate pomoćne krevete, upisati njihov broj i navesti iznos od 22,50 kuna po krevetu.
Po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Grad Đakovo pripada potpomognutim područjima IV. razvojne skupine. 
Sukladno Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20), članak 2. glasi:  ''Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na područjima općina i gradova koja se smatraju potpomognutim područjima (I. – IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, plaćaju članarinu umanjenu za 20 %.''

Pod način plaćanja zaokružiti hoćete li platiti jednokratno do 31.7., ili obročno (u 3 rate do 31.7.,31.8. i 30.9.).

U zadnjoj rubrici navedite ukupan primitak iz evidencije prometa za 2021. godinu.

TZ 2 obrazac predaje se u nadležnu Ispostavu Porezne uprave, V.K.A.Stepinca 10, Đakovo.

Evidenciju o prometu dostavljate s obrascem TZ 2 u Poreznu, a u kojoj su evidentirani svi naplaćeni računi, kronološkim redom s ukupnim iznosom.

Ako rješenje o kategorizaciji ishodite tijekom 2022. godine, obračun članarine turističkim zajednicama podnosite u roku od 15 dana od datuma rješenja, a rok za plaćanje je jednokratno do posljednjeg dana tekuće godine.

Iznajmljivači strani državljani podnose obrazac TZ 2 Ispostavi za nerezidente Porezne uprave na adresi Avenija Dubrovnik 32 u Zagrebu.